سیاره ایران

سلام اسم من حسن ھست داستانی که میخواستم برای شما تعریف کنم داستانی جالب و جذاب ھست که ازپدربزرگم شروع شد اون زمان پدر پدربزرگم که اسمشون رضا بودهرضا تازه به مدرسه رفته بود وبسیار از مدرسه میترسید و با کسی دوست نمیشد و ھر روز با یک عالمه ناز …